گسل های شناخته شده در تهران

مهمترین عامل زمین ساختی ایجاد کننده زمین لرزه ها گسل ها هستند.زمین لرزه ها در اثر آزاد شدن انرژی گسل هادر نقاطی که پوسته ضعیف تر دارند به وقوع می پیوند